عنوان : خانواده مطهر
آدرس اینترنتی : http://www.motaharfamily.ir
توضیحات :
با توجه به اهمیت و نقش خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی و کارکردهای این نهاد اجتماعی به خصوص رسالت تداوم نسل و تربیت فرزندان، حضور فعال، منسجم و برنامه ریزی شده در رسیدگی به امورخانواده و تلاش در جهت احیای نقش و مسئولیتهای واقعی خانواده ضرورتی اجتنابناپذیر است. موسسه خانواده مطهر یکی از نهادهای غیردولتی فعال در جهت تحکیم نهاد خانواده مبتنی بر اصول علم جامعهشناسی ، ارزشهای اسلامی ، روانشناسی خانواده و فرهنگ ایرانی میباشد.
از این رو این موسسه بر آن است تا با تبیین اهمیت نهاد خانواده، با ارائه الگویی جامع برای مفهوم خانواده مطهر، در راستای اصلاح و رفع آسیبهای فرهنگی و اجتماعی خانوادهها و افزایش سطح آگاهی خانوادهها در زمینه مهارتهای زندگی، سلامت روانی-اجتماعی و… فعالیت نماید.

کلمات کلیدی :
خانواده مطهر
تعداد دفعات بازدید از لینک : 1409